Eucalyptus Radiata Essential Oil

Eucalyptus Radiata Essential Oil

EOE03
  • $86.00


Eucalyptus Radiata | Australia

An antiseptic oil, eucalyptus radiata is also used to ease aches and open sinuses.